Orzo Pasta Salad
Orzo Pasta Salad

Grilled Peach Salad
Grilled Peach Salad

lemon & crab spaghetti
Lemon & Crab Spaghetti

Massalis Mussel Pasta
Massalis Mussel Pasta

Fish & Chips (Technically)
Fish & Chips (Technically)

Sardines & Toast
Sardines & Toast

Spring Sauces!
Spring Sauces!

lablebi
Lablebi

salmon tartare
Espelette Salmon Tartare

salmon sashimi with ponzu
Salmon Sashimi

daikon no nimono, braised daikon radish
Daikon no Nimono

Oysters
Oysters

Chili Oil with Lemon and Garlic
Chili Oil with Lemon and Garlic

Ozōni 
Ozōni 

Pasta Puttanesca
Pasta Puttanesca

Stovetop Mini Meatloaves
Mini Skillet Meatloaves

Quick Ratatouille
10 Minute Ratatouille

Roasted Cauliflower
Roasted Cauliflower

Japanese Curry
Japanese Curry

Basque Spice Blend
Basque Spice Blend